Hukuk & Devlet

Bilirkişilik Mesleği Hakkında Herşey: Bilirkişilik Nedir, Nasıl Bilirkişi Olunur, Rapor Hazırlama ve Hukuki Sonuçları Nedir?

Ayrıntılı bir rehberle bilirkişilik mesleği hakkında her şey burada! Bilirkişilik nedir, görevleri nelerdir ve nasıl bilirkişi olunur? Rapor hazırlama süreci ve raporun hukuki sonuçları nelerdir? Bu kritik konuları keşfedin ve bilirkişilik sisteminin işleyişini tam olarak anlayın. Bu makalede bilirkişilik hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

Bu makalede, bilirkişilik mesleğinin tanımı, gereklilikleri, alanları, rapor hazırlama süreci ve hukuki sonuçları hakkında bilgi verilecektir. Bilirkişilik, bir konuda uzman olan kişilerin, yargı organlarına veya diğer resmi kurumlara danışmanlık yapmasıdır. Bilirkişi olmak için belirli şartları taşımak ve eğitim almak gerekir. Bilirkişilik alanları çok çeşitlidir ve hemen hemen her konuda bilirkişi raporu verilebilir. Bilirkişi raporu, bilimsel olgular ışığında bilirkişinin görüşünü, değerlendirmesini ve sonucunu içeren yazılı bir belgedir. Bilirkişi raporunun özellikleri ve unsurları vardır ve raporun hazırlanmasında belli kurallara uyulmalıdır. Bilirkişi raporunun hukuki sonuçları da önemlidir ve rapora itiraz edilebilir. Bilirkişilik mesleğinin avantajları ve dezavantajları olduğu gibi, etik ilkelerine de uyulması gerekir.

Bilirkişilik Nedir? Bilirkişi Kimdir? Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişilik Nedir? Bilirkişi Kimdir? Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişilik, mahkemelerde veya idari makamlarda, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda görüş bildirmek üzere görevlendirilen kişilerin yaptığı bir meslektir. Bilirkişi, hukuki süreçlerde Cumhuriyet Savcısı, Hakim veya İcra Müdürü, Müdür Yardımcısı tarafından atanan veya tarafların talebi üzerine seçilen bir uzmandır. Bilirkişi, kendi alanında bilgi sahibi olduğu konuda, dosyadaki delilleri inceleyerek, objektif ve tarafsız bir şekilde rapor hazırlar ve ilgili kuruma sunar. Bilirkişi raporu, görevlendiren yargı organının karar vermesine yardımcı olur.

Bilirkişi olmak için bazı şartlar vardır. Bunlar:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • Sabıka kaydının olmaması veya affa uğramış olması
 • Mesleğinde en az 5 yıl çalışmış olmak
 • Mesleği ile ilgili sertifika, diploma veya belge sahibi olmak
 • Mesleği ile ilgili eğitim almış olmak
 • Mesleği ile ilgili yayın yapmış veya araştırma yapmış olmak
 • Mesleği ile ilgili dernek, vakıf veya oda üyesi olmak

Bilirkişi olmak isteyenler, ilgili adliye veya bölge idare mahkemesine başvurarak, bilirkişi listesine kaydolabilirler. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • Mesleği ile ilgili sertifika, diploma veya belge fotokopisi
 • Mesleği ile ilgili eğitim belgesi fotokopisi
 • Mesleği ile ilgili yayın veya araştırma belgesi fotokopisi
 • Mesleği ile ilgili dernek, vakıf veya oda üyelik belgesi fotokopisi
 • Adli sicil kaydı belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

Başvuru sonrasında, adaylar, bilirkişilik eğitimi almak zorundadırlar. Bilirkişilik eğitimi, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Eğitim süresi en az 40 saat olup, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Eğitim sonunda, adaylar sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlar, bilirkişi siciline kaydedilirler ve bilirkişi kimlik kartı alırlar.

Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler, her yıl yenilenen bilirkişi listelerine başvurarak, görev alabilecekleri mahkeme veya idari makamları belirtmelidirler. Bilirkişiler, görev aldıkları dosyalar için ücret alırlar. Ücret miktarı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre değişmektedir.

Bilirkişilik, hem hukuki süreçlere katkı sağlayan hem de mesleki gelişime imkan veren bir meslektir. Bilirkişi olmak isteyenlerin, meslek etiğine uygun davranmaları ve sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

Bilirkişilik alanları nelerdir? Hangi konularda bilirkişi raporu verilir?

Bilirkişilik, hukuki bir uyuşmazlıkta hakimin bilmediği veya yeterince bilgisi olmayan bir konuda uzman görüşü almasıdır. Bilirkişi raporu ise, bilirkişinin verdiği bu uzman görüşünün yazılı hale getirilmesidir. Bilirkişi raporu, karar vermeye yetkili yargı organlarının karar vermesine yardımcı olur ve delil niteliği taşır.

Bilirkişilik alanları nelerdir? Hangi konularda bilirkişi raporu verilir?

Bilirkişi raporu verilebilecek konular çok çeşitlidir. Örneğin, tıp, mühendislik, mimarlık, muhasebe, psikoloji, eğitim, sanat, spor gibi alanlarda bilirkişi raporu istenebilir. Bu alanlarda bilirkişi olabilmek için ilgili meslek odalarına kayıtlı olmak ve belirli şartları taşımak gerekir.

Bilirkişi raporu vermek için bir talep olması gerekir. Talep, dava taraflarından veya hakimden gelebilir. Talep geldiğinde, bilirkişi dosyayı inceleyerek gerekli araştırmaları yapar ve raporunu hazırlar. Raporunu Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme ya da icra dairesine sunar ve gerekirse sözlü açıklama yapar.

Bilirkişi raporu vermek, hem bilgi hem de sorumluluk gerektiren bir iştir. Bilirkişi raporunun doğru, objektif, açık ve kanuna uygun olması gerekir. Bilirkişi raporunun yanlış veya eksik olması durumunda, bilirkişi hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalabilir.

Bilirkişi raporu vermek isteyenlerin, bilirkişilik alanlarını iyi bilmeleri, güncel mevzuata hakim olmaları, rapor yazma tekniklerini öğrenmeleri gerekir.

Kurallarına uygun bir bilirkişi raporu yazmak için şu noktalara dikkat etmek gerekir:

 1. Raporun başlığı, konuyu net bir şekilde ifade etmelidir.
 2. Raporun giriş kısmında, konunun önemi, amacı ve kapsamı belirtilmelidir.
 3. Raporun ana kısmında, konu ile ilgili detaylı bilgiler verilmeli ve ara başlıklar kullanılmalıdır. Ara başlıklar da anahtar kelimeleri içermeli ve okuyucuyu yönlendirmelidir.
 4. Raporun sonuç kısmında, konu ile ilgili değerlendirme yapılmalı ve öneriler sunulmalıdır.
 5. Raporun uzunluğu, konunun gerektirdiği kadar olmalıdır. Çok uzun veya çok kısa raporlar okuyucuyu sıkabilir veya tatmin etmeyebilir.
 6. Raporun dil ve üslubu, profesyonel ve saygın olmalıdır. Yalın, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. Argon veya jargon terimlerden kaçınılmalıdır.
 7. Raporun görsel unsurları, konuyu desteklemeli ve okuyucuya fayda sağlamalıdır. Tablo, grafik, resim gibi görseller kullanılabilir. Görsellerin altına mutlaka açıklama yazılmalıdır.
 8. Raporun kaynakça kısmında, konu ile ilgili kullanılan kaynaklar belirtilmelidir. Kaynakça, alıntı yapılan yerlere göre sıralanmalı ve uygun bir biçimde yazılmalıdır.
 9. Raporun özgünlüğü, çok önemli bir noktadır. Raporun tamamen veya kısmen başka bir kaynaktan kopyalanmaması gerekir. Kopya içerik, hem etik hem de hukuki sorunlara yol açabilir.

Bilirkişi raporu yazmak, bilirkişilik alanlarında uzmanlaşmış kişiler için bir fırsat olabilir. Bilirkişi raporu yazarak hem bilgi ve deneyimlerini paylaşabilir hem de ek gelir elde edebilirler. Ancak, bilirkişi raporu yazmak için gerekli şartları taşımak ve yazışma kurallarına uygun bir şekilde rapor hazırlamak gerekir.

Bilirkişi raporu nasıl hazırlanır? Bilirkişi raporunun özellikleri ve unsurları nelerdir?

Bilirkişi raporu nasıl hazırlanır? Bilirkişi raporunun özellikleri ve unsurları nelerdir?

Bilirkişi raporu, bir davanın çözümü için gerekli olan teknik bilgileri içeren bir belgedir. Bilirkişi raporu, genellikle mahkeme tarafından atanan veya tarafların seçtiği uzman kişiler tarafından hazırlanır. Bilirkişi raporunun özellikleri ve unsurları şunlardır:

– Bilirkişi raporu, objektif, tarafsız ve bilimsel olmalıdır. Bilirkişi, kendi görüş ve yorumlarını değil, gerçekleri ve delilleri rapora yansıtmalıdır.

– Bilirkişi raporu, açık, anlaşılır ve tutarlı olmalıdır. Bilirkişi, kullandığı terimleri ve kavramları tanımlamalı, raporun bölümleri arasında bağlantı kurmalı ve sonuca ulaşmak için izlediği yöntemi açıklamalıdır.

– Bilirkişi raporu, eksiksiz ve yeterli olmalıdır. Bilirkişi, mahkemenin sorduğu sorulara cevap vermeli, gerekli gördüğü ek bilgi ve belgeleri rapora eklemeli ve raporun sonunda kanaatini belirtmeli ve gerekçelendirmelidir.

Bilirkişi raporu nasıl hazırlanır?

Bilirkişi raporu hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

– Yargı organlarından gelen bilirkişi görevlendirme yazısını inceleyin. Yazıda hangi konuda bilirkişi olarak atandığınız, hangi sorulara cevap vermeniz gerektiği, raporu ne zaman teslim etmeniz gerektiği gibi bilgiler yer alacaktır.

– Raporunuzu hazırlamaya başlamadan önce dava dosyasını ve ilgili belgeleri isteyin. Dosyayı detaylı bir şekilde inceleyin ve sorularınız varsa mahkemeye veya taraflara sorun.

– Raporunuzun giriş bölümünde görevlendirildiğiniz konuyu tekrarlayın. Giriş bölümü, raporunuzun amacını ve içeriğini okuyucuya tanıtan bir bölümdür. Görev konusunu giriş bölümünde kullanmak raporunuzun amacının anlaşılmasını sağlamak için önemlidir.

– Raporunuzun alt başlıklarına da görevlendirilen konu veya ilgili bir kelime grubu ekleyin veya onlarla ilgili açıklamalar kullanın. Alt başlıklar, raporunuzu daha düzenli ve okunabilir hale getiren bölümlerdir. Alt başlıklar kullanmak, hem okuyucunun raporunuzu takip etmesini kolaylaştırır.

– Raporunuzda resim, grafik, tablo gibi görsel unsurlar kullanın. Görsel unsurlar, raporunuzu daha zengin ve ilgi çekici hale getiren unsurlardır. Görsel unsurları kullanırken, onlara açıklayıcı bir başlık ve alt metin ekleyin. Başlık ve alt metin, görsel unsurun neyi ifade ettiğini okuyucuya anlatan kısa metinlerdir.

– Raporunuzun son bölümünde görevlendirildiğiniz konuyu tekrarlayın. Son bölüm, raporunuzu özetleyen ve kanaatinizi belirten bir bölümdür.

Bilirkişi raporu hazırlamak, hem hukuki hem de teknik bir iştir. Bu nedenle, raporunuzu hazırlarken hem savcılık ya da mahkemenin isteklerine hem de hukuki kurallarına dikkat etmeniz gerekir. Bu sayede, hem davanın çözümüne katkıda bulunabilir hem de raporunuzun mahkeme hakiminin karar vermesine katkıda bulunabilirsiniz.

Bilirkişi raporunun hukuki sonuçları nelerdir? Bilirkişi raporuna itiraz nasıl yapılır?

Bilirkişi raporunun hukuki sonuçları nelerdir? Bilirkişi raporuna itiraz nasıl yapılır?

Bilirkişi raporunun hukuki sonuçları nelerdir? Bilirkişi raporuna itiraz nasıl yapılır? Bu sorular, hukuki bir uyuşmazlık yaşayan ve bilirkişi incelemesi talep eden veya karşılaşan kişilerin merak ettiği konulardır. Bu yazıda, bilirkişi raporunun tanımı, önemi, hukuki sonuçları ve itiraz yolları hakkında bilgi vereceğiz.

Bilirkişi raporu nedir?

Bilirkişi raporu, hukuki bir uyuşmazlığın çözümü için mahkeme tarafından atanan veya tarafların talebi üzerine görevlendirilen uzman kişilerin hazırladığı rapordur. Bilirkişi raporu, mahkemenin karar vermesine yardımcı olmak amacıyla, uyuşmazlığın konusuna ilişkin teknik, bilimsel veya mesleki bilgi ve görüş içerir.

Bilirkişi raporunun önemi nedir?

Bilirkişi raporu, hukuki bir uyuşmazlığın çözümünde önemli bir rol oynar. Çünkü bilirkişi raporu, mahkemenin uyuşmazlığın konusunu anlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olur. Bilirkişi raporu, mahkemenin kararını etkileyebilecek delillerden biridir. Mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate alarak veya almayarak karar verebilir. Ancak mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate almadığı takdirde, bunun gerekçesini kararında açıkça belirtmek zorundadır.

Bilirkişi raporunun hukuki sonuçları nelerdir?

Bilirkişi raporunun hukuki sonuçları, mahkemenin kararına göre değişebilir. Mahkeme, bilirkişi raporunu kabul ederse, bu rapora göre karar verir. Mahkeme, bilirkişi raporunu reddederse, bunun gerekçesini kararında açıklar ve başka delillere göre karar verir. Mahkeme, bilirkişi raporunu kısmen kabul ederse, kabul ettiği kısımlara göre karar verir ve reddettiği kısımların gerekçesini belirtir.

Bilirkişi raporuna itiraz nasıl yapılır?

Bilirkişi raporuna itiraz etmek isteyen taraf, raporun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahkemeye itiraz dilekçesi sunmalıdır. İtiraz dilekçesinde, bilirkişi raporunda yanlışlık veya eksiklik olduğu, bilirkişinin görevini usulüne uygun yapmadığı veya tarafsız olmadığı gibi hususlar ileri sürülebilir. Mahkeme, itiraz dilekçesini inceleyerek, itirazı kabul edip etmediğine karar verir. Mahkeme, itirazı kabul ederse, yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasına veya aynı bilirkişiden ek rapor istenmesine karar verebilir. Mahkeme, itirazı reddederse, bu durumu kararında belirtir ve bilirkişi raporunu dikkate alarak veya almayarak karar verir.

Bilirkişilik mesleğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bilirkişilik mesleğinde etik ilkeler nelerdir?

Bilirkişilik mesleği, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlık gerektiren konularda mahkemelere yardımcı olan bir meslektir. Bilirkişiler, kendi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir. Bilirkişilik mesleği, hem avantajları hem de dezavantajları olan bir meslektir. Bu yazımızda, bilirkişilik mesleğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir, bilirkişilik mesleğinde etik ilkeler nelerdir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Bilirkişilik Mesleğinin Avantajları

Bilirkişilik mesleğinin avantajları şunlardır:

– Bilirkişiler, kendi alanlarında uzmanlaştıkları için, mesleklerini geliştirmek ve güncel kalmak için sürekli araştırma ve eğitim yaparlar. Bu da bilirkişilerin kendilerini geliştirmelerine ve yeni bilgiler edinmelerine olanak sağlar.

– Bilirkişiler, hukuki süreçlere katkıda bulunarak, adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar. Bilirkişilerin verdiği raporlar, mahkemelerin karar vermesinde önemli bir rol oynar. Bu da bilirkişilerin toplumsal bir sorumluluk üstlenmelerine ve mesleklerinin anlamını hissetmelerine imkan verir.

– Bilirkişiler, öz mesleklerini serbest olarak yapabilirler. Bilirkişiler, kendi çalışma saatlerini, ücretlerini ve iş yüklerini belirleyebilirler. Bu da bilirkişilerin esnek ve özgür bir çalışma ortamına sahip olmalarına katkıda bulunur.

– Bilirkişiler, farklı sektörlerde ve alanlarda çalışabilirler. Bilirkişiler, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda görev alabilirler. Bu da bilirkişilerin çeşitli deneyimler kazanmalarına ve iş olanaklarının geniş olmasına yardımcı olur.

Bilirkişilik Mesleğinin Dezavantajları

Bilirkişilik Mesleğinin Dezavantajları

Bilirkişilik mesleğinin dezavantajları şunlardır:

– Bilirkişiler, hukuki süreçlere dahil oldukları için, tarafların baskısı ve tepkisiyle karşılaşabilirler. Bilirkişilerin verdiği raporlar, tarafların lehine veya aleyhine olabilir. Bu da bilirkişilerin stresli ve zorlu bir çalışma ortamında bulunmalarına neden olabilir.

– Bilirkişiler, kendi alanlarında uzman oldukları için, sürekli güncel kalmak zorundadırlar. Bilirkişiler, mesleklerini yapabilmek için gerekli olan yasal mevzuatı, teknolojik gelişmeleri ve sektörel değişimleri takip etmek durumundadırlar. Bu da bilirkişilerin sürekli eğitim almak ve araştırma yapmak zorunda olmalarına yol açar.

– Bilirkişiler, mesleklerini serbest olarak yaptıkları için, gelirleri düzensiz olabilir. Bilirkişiler, aldıkları işlere göre ücret kazanırlar. Bu da bilirkişilerin gelirlerinin sabit olmadığı anlamına gelir. Ayrıca bilirkişiler, sosyal güvenlik haklarından yeterince yararlanamayabilirler.

– Bilirkişiler, farklı sektörlerde ve alanlarda çalıştıkları için, çok yönlü olmak zorundadırlar. Bilirkişiler, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda görev alabildikleri için, farklı konulara hakim olmak ve farklı beceriler geliştirmek zorundadırlar. Bu da bilirkişilerin mesleklerini yapmak için çok çalışmaları gerektiği anlamına gelir.

Bilirkişilik Mesleğinde Etik İlkeler

Bilirkişilik Mesleğinde Etik İlkeler

Bilirkişilik mesleğinde etik ilkeler, bilirkişilerin mesleklerini yaparken uygun davranış biçimlerini belirleyen kurallardır.

Bilirkişilik mesleğinde etik ilkeler şunlardır:

– Bilirkişiler, mesleklerini yaparken tarafsız, bağımsız, dürüst, objektif ve adil olmalıdırlar. Bilirkişiler, tarafların veya başkalarının etkisi altında kalmamalı, kendi görüş ve çıkarlarını raporlarına yansıtmamalı, gerçeği araştırmalı ve raporlarını kanıtlara dayandırmalıdırlar.

– Bilirkişiler, mesleklerini yaparken yetkin, güvenilir, sorumlu ve saygılı olmalıdırlar. Bilirkişiler, kendi alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı, verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeli, mahkemelere ve taraflara karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve meslektaşlarına ve diğer ilgililere karşı saygılı davranmalıdırlar.

– Bilirkişiler, mesleklerini yaparken gizli, dikkatli, özenli ve titiz olmalıdırlar. Bilirkişiler, raporlarında yer alan bilgileri gizli tutmalı, başkalarına açıklamamalı veya kötüye kullanmamalı, raporlarını dikkatli bir şekilde hazırlamalı, raporlarında yer alan hataları düzeltmeli ve raporlarını özenli ve titiz bir şekilde sunmalıdırlar.

iyibilgi.com.tr

iyibilgi.com.tr ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip yazarlardan oluşmaktadır. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli olan yazarlarımız, içeriklerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük özen göstermektedir. Tüm içeriklerimiz, doğruluk, güncellik ve özgünlük konularında titizlikle incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu